Privacyverklaring & Cookies

(Zie voor klachtenprocedure onderaan)

De Plannensmederij Holding BV met Double Healix Educational Media en Double Healix
Leadership Education And Development als werk-BV’s (hierna genoemd: Double Healix),
gevestigd aan Houtmanpad 1, 2015 EW Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van
persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.doublehealix.com
Houtmanpad 1
2015 EW Haarlem
+31 23 5443345

Functionaris Gegevensbescherming:
Sylvia Mastenbroek, zij is te bereiken via sylvia@doublehealix.com

Persoonsgegevens die wij verwerken
Double Healix verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten
en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij trainingen kan het zijn dat er foto’s van deelnemers worden toegevoegd aan de
deelnemerslijsten. In dat geval zijn de volgende bijzondere en/of gevoelige
persoonsgegevens van u zichtbaar: geslacht, ras

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Double Healix verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van uw betaling
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Double Healix analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te
verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren
– Double Healix verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn,
zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Double Healix neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken
die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die
worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens
(bijvoorbeeld een medewerker van Double Healix) tussen zit. Double Healix gebruikt de
volgende computerprogramma’s of -systemen: nvt.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Double Healix bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te
realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende
bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
– Gegevens die nodig zijn om te voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals de
belastingaangifte, worden 7 jaar bewaard. Dit betreft de volgende persoonsgegevens:
voor- en achternaam, adres, bankrekeningnummer.
– Onze trainingen zijn gebaseerd op het Double Healix model en zijn oplopend in
complexiteit en niveau. Het is daarom van belang om te weten of er eerder een Double
Healix training is gevolgd. Daarom worden deze gegevens van deelnemers van trainingen
van Double Healix 10 jaar bewaard.

Delen van persoonsgegevens met derden
Double Healix verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit
nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een
wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten
wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en
vertrouwelijkheid van uw gegevens. Double Healix blijft verantwoordelijk voor deze
verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Double Healix gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein
tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser
van uw computer, tablet of smartphone. Double Healix gebruikt cookies met een puur
technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat
bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook
gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast
plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en
advertenties kunnen aanbieden.
Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en
toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. U kunt zich afmelden voor cookies door uw
internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook
alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie
voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/
Om beter inzicht te krijgen in het website gedrag van onze bezoekers, maken we gebruik
van Hotjar cookies. Hotjar maakt gebruik van cookies en andere technologieën om gegevens
te verzamelen over het gedrag van onze gebruikers en hun apparaten.
Dankzij de gegevens die worden verzameld kunnen we de behoeften van onze gebruikers beter begrijpen
en onze services optimaliseren. De cookies worden geplaatst bij een bezoek aan een pagina waarop de Hotjar code staat.
Doordat de cookie een unieke identifier (UUID) bevat, kunnen we een bezoeker op meerdere pagina’s en sessies volgen.
Noch Hotjar noch Double Healix zal deze gegevens gebruiken om individuele gebruikers te identificeren.
De informatie die Hotjar verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.
Uw IP-adres wordt voor opslag geanonimiseerd en uw gegevens worden maximaal 365 dagen bewaard.
Hotjar voldoet aan de toepasselijke Europese wetgeving.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door Facebook, Hotjar en Google Analytics.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen (voor
zover dit het nakomen van wettelijke verplichtingen niet in de weg staat). Daarnaast heeft u
het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of
bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Double Healix en
heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek
kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand
naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw
persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de
verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@doublehealix.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie
van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto,
MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort),
paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Double Healix wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te
dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Double Healix neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende
maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en
ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed
beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met
info@doublehealix.com

 

Klachtenprocedure

Klachtenprocedure bij door Double Healix georganiseerde (BTW-vrijgestelde) opleidingen

Double Healix Leadership Education and Development BV (Double Healix LEAD) streeft in haar Double Healix Opleidingen naar een uitstekende dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met de betrokken opleider(s) leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.
Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

1.2. Klant
Een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Double Healix LEAD
Afdeling btw-vrijgestelde opleidingen
t.a.v. S. Mastenbroek
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem

3. Behandeling van uw klacht

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan laten we u dat binnen een week (na de datum die in de eerder genoemde brief is aangegeven) schriftelijk weten, met uitleg over de vertraging. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Mocht u niet binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht hebben ontvangen, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen (023-5443345 en/of 06-51534180).

4. Externe evaluator

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Dan bestaat de mogelijkheid een beroepsprocedure te starten onder auspiciën van de heer Jacques Mulders. Hij is voormalig directeur Algemene Bestuursdienst. Hij kent Double Healix goed, is een nestor in Management Development opleidingen en staat boven de partijen. Hij is op geen enkele wijze afhankelijk van onze organisatie.
Er kan pas een beroep op deze externe procedure worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij Double Healix LEAD is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.
Het oordeel van de heer Mulders is bindend voor Double Healix LEAD. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

5. Beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Menu