Missie en Visie


Missie

Wij willen met ons werk en ons model een bijdrage leveren aan een wereld waarin een creatieve spanning mag bestaan tussen het universele en het unieke, waarin het individu tot optimale verwerkelijking kan komen en deze eigenheid kan leren inzetten om bij te dragen aan het grotere geheel.

Wij zijn van mening dat er een oneindig grote rijkdom in verhalen schuilt en dat iedere levensloop een uniek verhaal is dat zich in herkenbare patronen aan het ontrollen is. We willen met ons werk, met ons model en met name ook met het gestructureerd aanbieden van voorbeelden en ontwikkelingsmogelijkheden een bijdrage leveren aan het zo rijk mogelijk laten bloeien van deze verhalen. Op die manier streven we naar een maatschappij waar innerlijke ontwikkeling, betekenisverlening en bijdragen aan het grotere geheel tot de hoogst mogelijk waarden behoren.

 

Visie

Wij willen met onze organisatie bijdragen aan wat wij een ecologie van betekenis noemen. Dit is een samenleving waarin we onze behoeften op een zodanige manier bevredigen dat we daarmee de behoeftebevrediging van andere en ook toekomstige levensvormen niet in gevaar brengen.

Een belangrijke factor daarbij is de mogelijkheid om bevrediging en geluk te ervaren met wat voorhanden is en met wat dienstbaar is aan het grotere geheel. Dit houdt in dat we nog beter leren te genieten van datgene wat er is en waarmee we volgende generaties niet belasten. Dat we leren meer te genieten van de dagelijkse bezigheden, dat we ambachtelijkheid terugbrengen in het onderwijs, de zorg en de (land)bouw.

Ons model en de door ons gekozen aanpak is om een aantal redenen bij uitstek geschikt om de overgang naar een ecologie van betekenis te ondersteunen.

1. Universeel: doordat we ons baseren op de gemeenschappelijke structuur die te herkennen is in verhalen door alle tijden en culturen heen, kunnen we een samenhangend, herkenbaar en troostend narratief bieden. Ons model is dus meer dan een theoretisch schema. Het is een goed herkenbaar verhaal op zich.

2. Beeldend: doordat we naast theorie, zelfreflectie en oefeningen ook werken met krachtige en helder gestructureerde (oer)beelden, is er sprake van diep en meervoudig leren.

3. Positief: doordat we nadruk leggen op een meerderheid aan positieve voorbeelden uit films en documentaires helpen we ook voldoende ontwikkeling op gang te brengen. Deelnemers aan onze trainingen geven aan dat ze in cruciale situaties zich vaak een specifieke filmscène herinneren en daar hun gedrag op baseren.

4. Cyclisch: doordat we werken met cyclisch denken, wekken we bewustzijn voor wat zich telkens als les aan ons opdringt. Het werken met cirkels en kringen sluit goed aan bij het toenemende belang van het grotere geheel en het kringloop denken.

5. Niveaus: het model biedt een enorm overzicht aan ontwikkelingsmogelijkheden. Doordat de cyclus in wezen steeds hetzelfde is, kunnen gebruikers verbanden leren waarnemen tussen de niveaus die ze kennen en de niveaus die nog ontsloten kunnen worden. Dit perspectief maakt het haalbaar en aantrekkelijk om voor innerlijke ontwikkeling te gaan. Deze combinatie van cycliciteit en niveaus van ontwikkeling sluit goed aan bij het denken in upcycling: het niet alleen hergebruiken van goederen, maar ze zelfs bij het hergebruik naar een hoger niveau tillen.

6. Schaalbaarheid: de op steeds hogere niveaus terugkerende cyclus maakt het model goed toepasbaar in grotere verbanden. Opleidingen voor verschillende niveaus van management, teams en leiders kunnen op maat gemaakte scholing krijgen terwijl ze wel een gemeenschappelijk idioom hanteren. Ook voor het onderwijs heeft het grote voordelen als de pedagogische modellen goed zijn op te schalen naar wat er door de leraren, docenten en leiding aan concepten wordt gehanteerd.

7. Synchroon: doordat we de ontwikkelingsfasen in een cirkel plaatsen, is er automatisch bewustzijn voor de tegenoverliggende fasen. Zomer tegenover winter, lente tegenover herfst. Tijd is dan ruimtelijk weergeven. Dit synchrone aspect wordt in het model behandeld met het begrip ‘Mutual Arising Principle’. Hiermee benadrukken we het belang van verzoenen van tegenstellingen en het creatief hanteren van spanningsvelden vanuit een krachtig verbindend midden.

8. Sequentieel: het stap voor stap karakter van het narratief helpt leiders het grotere perspectief te gebruiken om te weten wat ze kunnen verwachten en daar innerlijk voor klaar te zijn. Het model is dan niet alleen een checklist, maar ook een betrouwbare voorspeller.

9. Complexiteit: het voordeel en het nadeel van het Double Healix model is dat het zoveel fasen en niveaus onderscheidt. Het integreert een groot aantal oude en nieuwe theorieën. Het kent lijnen, cirkels, kruizen en driehoeken en wordt rijker naarmate we ons er verder in verdiepen.

10. Simplexiteit: de troostende paradox is dat zowel de ver gevorderde als de beginner altijd kan teruggrijpen op de basale metaforen waar het model op is gebaseerd: de jaargetijden, het menselijk lichaam en de eenvoudige dimensies van verticaal en horizontaal.

Back to Top