Algemene voorwaarden

VOORWAARDEN BIJ DE DOUBLE HEALIX BTW-VRIJGESTELDE OPLEIDINGEN
(Zie voor klachtenprocedure onderaan)

Bij acceptatie/toelating gaat u akkoord met onderstaande voorwaarden:

Annuleringsregeling voor de deelnemer
– Nadat uw aanmelding is geaccepteerd, hebt u veertien dagen bedenktijd (de bedenktijd vervalt echter op het eerste lesmoment). In die periode kunt u uw aanmelding kostenvrij intrekken. Afmelding dient te gebeuren in rechtstreeks contact met Double Healix bij mw Mastenbroek: 023-5443345. Deze bedenktijd vervalt op het eerste lesmoment.
– Mocht u buiten de periode van de bedenktijd uw aanmelding willen annuleren dan kan dat bij mw Mastenbroek in rechtstreeks contact: 023-5443345. Annuleren met restitutie van het deelnamebedrag (minus 50 euro administratiekosten) is mogelijk tot vier weken voorafgaand aan de opleiding. Daarna bent u het volledige deelnamebedrag verschuldigd.
Voor sommige trainingen geldt dat u zich door iemand kunt laten vervangen (informeer hiernaar bij info@doublehealix.com). De vervanging geldt dan voor de gehele opleiding (losse dagen zijn dus niet overdraagbaar).

Procedure bij afgelasting door Double Healix
– Mocht de opleiding door Double Healix worden geannuleerd omdat er minder dan zes aanmeldingen zijn dan wordt het reeds betaalde opleidingsgeld binnen twee weken teruggestort op de bankrekening van de betaler. Na overleg kan het ook zijn dat uw aanmelding doorschuift naar een volgende training (info@doublehealix.com). De datum waarop over doorgang wordt besloten is uiterlijk een week voorafgaand aan de opleiding. U ontvangt hierover per email een bericht.
– Mocht er zich bij Double Healix een calamiteit voordoen waardoor de opleiding niet kan starten, dan ontvangt u daarover zo spoedig mogelijk per email bericht. Het opleidingsgeld wordt dan binnen twee weken aan de betaler teruggestort (of uw deelname schuift – na overleg – door naar een volgende gelegenheid). In het geval de opleiding reeds is gestart maar moet worden afgebroken, dan ontvangt de betaler binnen twee weken dat deel van het opleidingsgeld terug dat correspondeert met het deel van de opleiding dat is afgelast.
– Double Healix
behoudt zich het recht voor om aan iemand de toegang tot een opleiding te weigeren (of tijdens een opleiding de deelname te beëindigen). Indien reeds is betaald, ontvangt de betaler binnen twee weken dat deel van het opleidingsgeld terug dat correspondeert met het deel van de opleiding dat niet is bijgewoond.

Intake
Bij de opleiding Integratie Development is er vooraf een telefonische intake procedure waarin samen met u wordt onderzocht of deze opleiding voor u een geschikte stap in uw ontwikkeling kan zijn. De verantwoordelijkheid voor het besluit van deelname – na akkoord door Double Healix – blijft bij u als deelnemer.

Wijze van betaling
U ontvangt per email een digitale factuur waarop de titel, datum/data en locatie van de training/opleiding staan vermeld, evenals het te betalen trainingsbedrag en bankgegevens zodat u het bedrag per internet bankieren kunt overmaken (contante betalingen worden niet geaccepteerd). U dient de factuur te hebben voldaan vóór de op de factuur aangegeven vervaldatum.

Copyrights
– De copyrights van het geschreven en gedrukte cursusmateriaal, de software en de door Double Healix toegevoegde inhoud van de digitale MovieLearning website (los van de filmfragmenten: zie daarvoor de laatste alinea bij dit punt) en het mondeling overgedragen gedachtegoed ligt bij Double Healix.
– Het is niet toegestaan om zelf betaalde Double Healix trainingen te geven, tenzij het certificeringstraject met goed gevolg is doorlopen en een overeenkomst met Double Healix is afgesloten. Mocht u in dit traject geïnteresseerd zijn, neemt u dan contact met ons op.
– Double Healix staat wel toe dat u in uw werk het Double Healix gedachtegoed citeert onder de voorwaarde dat telkens expliciet wordt verwezen naar het werk van Double Healix middels volledige bronvermelding. De deelnemer verplicht zich het gedachtegoed recht te doen en geen eenzijdige weergave ervan te geven. Double Healix waardeert het als hierover vooraf overleg met haar is geweest.
– De copyrights van de filmfragmenten die tijdens de opleiding worden vertoond vallen onder de geëigende filmmaatschappijen. Double Healix heeft uitsluitend voor zichzelf hiervoor vertoningsrechten geregeld. Double Healix geeft op geen enkele manier aan een deelnemer toestemming om filmfragmenten te vertonen. Elke deelnemer dient dit voor zichzelf en / of de eigen organisatie te regelen.

Kwaliteitseisen docenten
Double Healix werkt met ervaren trainers die de jaaropleiding van Double Healix Supervisor Manfred van Doorn hebben gevolgd en het certificeringstraject met goed gevolg hebben afgelegd. Bij opleidingen is altijd minimaal één gecertificeerde Double Healix trainer aanwezig. De trainers staan doorlopend onder supervisie van Double Healix. Hiermee bewaakt Double Healix de kwaliteit van overdracht van het gedachtegoed.

Online leren en technische voorwaarden
Bij de meerdaagse trainingen en opleidingen zal er in de meeste gevallen gebruik worden gemaakt van (onderdelen van) de online leeromgeving MovieLearning. Die online onderdelen zullen voor de deelnemers toegankelijk blijven tot maximaal 2 weken na het einde van de training/opleiding.
Voor het werken met de online leeromgeving MovieLearning dient u een computer te kunnen gebruiken, toegang te hebben tot een goede internetverbinding en gebruik te kunnen maken van de browser Google Chrome. Om de leeromgeving clean te houden wordt niet toegestaan dat dit platform door deelnemers wordt gebruikt voor eigen reclame- of andere wervingsdoeleinden.

Voorkomen diefstal en schade
Double Healix kan geen verantwoordelijkheid nemen voor eventueel verlies, diefstal of beschadiging van uw eigendommen. U dient zelf op uw eigendommen toe te zien.

Feedback

Integrative Development en andere meerdaagse opleidingen zijn een persoonlijk en professioneel leertraject. Dit betekent dat u van u wordt verwacht dat u bereid en in staat bent om feedback op uw functioneren te ontvangen en om te zetten naar leerpunten waaraan u tijdens de opleidingsperiode gaat werken. We verwachten van u dat u bereid en in staat bent om feedback en duidingen te ontvangen van de trainers en medecursisten, met name feedback op en duidingen over uw verbale en non-verbale (re)acties en/of presentaties. Ook verwachten we van u dat uzelf feedback geeft. Dit alles steeds ten dienste van het persoonlijke ontwikkelproces van uzelf, uw medecursisten en van het groepsproces.

Geen therapie
De trainingen bevatten verhalen, oefeningen en filmfragmenten die emoties kunnen oproepen. U kunt verwachten dat hiervoor – naar redelijkheid – ruimte wordt gemaakt om deze in een groter perspectief van uw leven te plaatsen. Mocht blijken dat u verdere ondersteuning nodig heeft dan zult u daar zelf voor moeten zorg dragen. Wij bieden geen psychotherapeutische begeleiding. Wel kunnen er psychotherapeutische en confronterende momenten plaatsvinden. Desgewenst kan een van onze coaches samen met u bekijken wat een volgende stap voor u zou kunnen zijn (dit is niet inbegrepen in de prijs van de training).

Metaforen en narratieven
Wij werken met metaforen en met narratieve psychologie. We vragen van u bereidheid om bij voorbeelden uit andere werkgebieden dan waarin uzelf werkzaam bent de vertaalslag te maken naar uw eigen leven en uw eigen werkgebied.

Opnames
Bij veel van onze opleidingen maken we video- en/of audio registraties. Dit film- en geluidsmateriaal is uitsluitend voor intern gebruik binnen Double Healix ter verdere professionalisering van de docenten en trainers. Het materiaal wordt derhalve niet met de cursisten of met anderen buiten Double Healix gedeeld. Het materiaal wordt binnen drie maanden na afloop van de opleiding gewist.

Geheimhoudingsplicht
De trainers van Double Healix hebben een geheimhoudingsplicht. D
it betekent dat informatie over klanten, verkregen tijdens hun werk in de opleiding, met grote zorgvuldigheid zal worden behandeld en dat informatie die de klant of diens organisatie in een nadelige positie kan brengen niet met partijen buiten Double Healix zal worden besproken. Alleen in geval van informatie over ernstige wettelijk strafbare praktijken, met name als ze gevaar opleveren voor anderen, kan Double Healix besluiten deze geheimhoudingsplicht te doorbreken en te overleggen met geëigende instanties.

Verdere informatie over de opleiding
Verdere informatie over de opleidingen kunt u vinden op deze website. U dient deze informatie voorafgaand aan uw aanmelding te hebben gelezen.

Klachtenprocedure

Double Healix streeft naar een uitstekende dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u.
U kunt daarvoor contact opnemen met Sylvia Mastenbroek (sylvia@doublehealix.com). Een gesprek met de betrokken opleider(s) zal naar we hopen tot een bevredigende oplossing leiden. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.
Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant.
Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Klachtenprocedure bij door Double Healix georganiseerde (BTW-vrijgestelde) opleidingen

Double Healix Leadership Education and Development BV (Double Healix LEAD) streeft in haar Double Healix Opleidingen naar een uitstekende dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met de betrokken opleider(s) leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.
Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

1.2. Klant
Een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Double Healix LEAD
Afdeling btw-vrijgestelde opleidingen
t.a.v. S. Mastenbroek
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem

3. Behandeling van uw klacht

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan laten we u dat binnen een week (na de datum die in de eerder genoemde brief is aangegeven) schriftelijk weten, met uitleg over de vertraging. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Mocht u niet binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht hebben ontvangen, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen (023-5443345 en/of 06-51534180).

4. Externe evaluator

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Dan bestaat de mogelijkheid een beroepsprocedure te starten onder auspiciën van de heer Jacques Mulders. Hij is voormalig directeur Algemene Bestuursdienst, een nestor in Management Development opleidingen en staat boven de partijen. Hij is op geen enkele wijze afhankelijk van Double Healix.
Er kan pas een beroep op deze externe procedure worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij Double Healix is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.
Het oordeel van de heer Mulders is bindend voor Double Healix. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

5. Beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Hartelijk dank voor uw aandacht.

We wensen u een mooie leerervaring!

 

Menu