Voorbeelden van lezingen, workshops en trainingen


Hoewel we al onze lezingen, workshops en trainingen in overleg met de klant samenstellen, hebben we wel een aantal onderwerpen die we het meest behandelen (in minimaal anderhalf uur, een dagdeel, hele dag of meerdaagse training). Hierbij maken we gebruik van een zorgvuldig gekozen selectie van filmfragmenten (MovieLearning).
Hieronder staan onze meest gevraagde lezingen/trainingen op een rij:

1. Toekomst van werk voor HR-professionals en leidinggevenden
Wie door zijn oogharen naar de wereld kijkt, ziet dat er zich immense veranderingen voltrekken. De economische en politieke machtsverhoudingen veranderen, het financiële systeem is aan het stuiptrekken en we moeten alles op alles zetten om te voorkomen dat de aarde uitgeput raakt. Hoe kunnen we investeren in heden en toekomst met respect voor het individu, de gemeenschap en de aarde?
Het Double Healix model biedt een handvat om te zien hoe de onrust van de huidige tijd een positieve wending kan krijgen. In deze workshop voor HR professionals en leidinggevenden verkennen we wat een andere manier van kijken naar werk oplevert. We zoomen uit naar ‘the big picture’ en zoomen in op persoonlijke keuzes waar mensen voor staan. Met behulp van de MovieLearning methode krijg je concrete gedragsvoorbeelden en taal aangereikt om visie te ontwikkelen op de toekomst en mensen in deze tijd van transitie te ondersteunen.

2. Teamontwikkeling: teamfasen, teamrollen en teamleiderschap
Deze lezing, workshop of training is voor teamleiders en meesturende teamleden die de samenwerking zo goed mogelijk vorm willen geven. Aan de hand van het Double Healix model leren teams universele wetmatigheden van een teamproces kennen. Het model benadert teamontwikkeling als een verhaal. Kennis van de universele structuur van dit verhaal – waarbinnen elk team een unieke, verrassende variatie schept – helpt teams zich voor te bereiden op een hele reis, en competenties te ontwikkelen die nodig zijn voor een soepele overgang naar een nieuwe fase. Teamleden kunnen beter omgaan met tegenspoed, conflicten, uitblijvend succes maar ook met overweldigend succes. Teams begrijpen ook beter dat wat ze laten liggen in de eerste fasen vaak keihard terugkomt in latere fasen. Elke start-up, elk beginnend team, projectteam of maatschap zou zich bewust moeten zijn van deze fasen, liefst vanaf het begin. Dit bewustzijn past goed in deze tijd van meer horizontale lijnen, snel veranderende teams, zelfsturing en holacratie.

3. De cyclus van leider en organisatie
Elke leider maakt verschillende cycli door op weg naar zijn of haar optimale prestatie. Niet alleen de leider, maar ook de organisatie waartoe de leider behoort, maakt cycli door. Dergelijke cycli hebben kenmerkende fasen die te beschrijven zijn als een avontuurlijke reis. Wij nemen ons publiek mee langs de verschillende stadia of fasen van de reis en laten zien welke competenties in de betreffende fasen nodig zijn en hoe ze verder ontwikkeld kunnen worden. We vertonen filmfragmenten van fictieve helden en heldinnen, maar ook documentairebeelden van bestaande leiders. Het zijn de mooiste beelden uit de filmgeschiedenis en het is een manier van leren die voorbij het verbale gaat.

4. Het dichten van maatschappelijke kloven
In een beeldrijke lezing gaat leiderschapstrainer Manfred van Doorn in op de samenhang tussen basisbehoeften, onze gezondheid, duurzaamheid en de ontwikkeling van mentale en morele kwaliteiten. Aan de hand van inspirerende filmbeelden laat Manfred zien hoe de persoonlijke en sociale ontwikkeling nauw samenhangen met het streven naar een gezonde en duurzame samenleving. Hij behandelt zes prangende maatschappelijke kloven die in onze wereld zijn ontstaan en gaat in op ontwikkelingen om deze kloven te dichten.
Deze lezing wordt gesponsord door de Stichting Grondbeheer waarvan Manfred bestuurslid en spreekbuis is.

5. Waarden-gedreven leiderschap in de bancaire sector
De bankensector staat voor de enorme opgave om zichzelf opnieuw uit te vinden, voor stabiliteit te zorgen en de weg naar vertrouwensherstel in te zetten. In dit proces zijn twee transities van belang: het vaker laten prevaleren van stakeholder value boven shareholder value en het ontwikkelen van een hernieuwde focus op dienstbaarheid en nutsfuncties. De klant vraagt om een organisatie die minder uit is op winst-maximalisatie en meer klantgericht is en maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt. Hierbij is het van belang dat de werknemers qua waarden een betere aansluiting hebben bij de diversiteit van waarden in de bevolking. Dit kan bij uitstek worden gefaciliteerd door werknemers die deze diversiteit reeds weerspiegelen. Om de cultuurverandering in de financiële sector tot stand te brengen, is nieuw leiderschap nodig.
De training voeren we uit in samenwerking met Motivaction. We hebben tevens mooi beeldmateriaal geselecteerd om het veranderingsproces bij banken te ondersteunen.

6. Paradoxen van leiderschap en beleid
Leiderschap is het afwegen van belangen, het maken van keuzes en het waar mogelijk verzoenen van tegenstellingen. Het is van groot belang om oog te hebben voor de aard van de tegenstellingen en om niet in te ‘gemakkelijke’ oplossingen te schieten. Omdat elk nadeel zijn voordeel heeft, staat deze lezing of workshop in het teken van het hanteren van paradoxen bij het geven van leiding en het ontwikkelen van beleid. Afhankelijk van de wensen van de klant kan de nadruk worden gelegd op verkoop en motivatieparadoxen of meer op de paradoxen van (inter)nationale beleidsvorming en strategie-ontwikkeling. Ook is het mogelijk om een accent te leggen op de paradoxen die verzoenend werken bij culturele verschillen.

7. Vrouwelijk leiderschap
We vinden het van belang bij te dragen aan het vermeerderen van het aantal vrouwen in invloedrijke posities en aan de top. En we laten het publiek vooral genieten van inspirerende filmfragmenten waarin vrouwen stralen. Voor ons is niet het belangrijkste om aan te tonen dat er specifiek vrouwelijk leiderschap bestaat. We zijn er vooral op uit om meer beelden van effectieve vrouwelijke leiders te tonen, zodat vrouwen en mannen daar meer innerlijke beelden van kunnen vormen. We tonen en bespreken beelden uit televisieseries films en documentaires. En we doen oefeningen die de vrouwelijke kracht versterken.

8. Coachend leiderschap
Deze lezing is ontworpen voor leidinggevenden en management coaches die zich willen laten inspireren door het beste van het beste uit tientallen topfilms. Omdat we bij deze lezing/workshop veelvuldig gebruik maken van voorbeelden uit films met opvoedkundige thema’s, is het programma zeker ook interessant voor pedagogen en onderwijskundigen. Veel goede voorbeelden halen we uit sportfilms. Om die reden zullen ook sportcoaches veel van hun gading vinden. We zullen veel positieve voorbeelden van coaching laten zien en bespreken, maar ook voorbeelden van hoe het niet moet of van cultureel bepaalde verschillen. Daarnaast tonen we film- en televisiebeelden uit de actualiteit.

9. Presentatie, toespraken en non-verbale communicatie
Deze lezing of workshop bestaat uit een combinatie van drie onderdelen die ook apart een lezing kunnen vormen. Op speciaal verzoek doen we deze lezing ook in samenwerking met gerenommeerde acteurs en presentatietrainers zodat we film, lezing en masterclass kunnen afwisselen. Als het publiek dat wil, reflecteren we ook op het gedrag van de verschillende deelnemers.

10. Dienend leiderschap
In de lezing/workshop Dienend Leiderschap staat het geven van vertrouwen aan de nieuwe generatie centraal. Hoe zorg je dat je goede opvolgers krijgt? Hoe zorg je dat de mensen in de organisatie met plezier en toewijding komen tot maximale prestaties? Hoe zorg je dat je jezelf dienend opstelt zonder dat je jezelf onnodig wegcijfert?

11. Leven in je loopbaan
Deze workshop is voor mensen die met loopbaanvraagstukken rondlopen, zoals ‘Het is tijd voor een nieuwe uitdaging’, “Ik ervaar onvrede over mijn huidige werk’, ‘Ik moet vanwege ontwikkelingen in het bedrijf de bakens verzetten’, ‘Ik wil werk en privé meer in balans brengen’ of ‘Ik weet niet goed wat ik wil’.
Onder het motto ‘iedereen doet er toe, en het doet ertoe wat je doet’ verkennen we loopbaancycli aan de hand van het Double Healix model en bekijken we filmfragmenten van inspirerende voorbeelden van mensen die voor loopbaankeuzes staan. Een inzichtgevende workshop die leidt tot doordenken.

12. Complex leiderschap
In deze lezing of workshop bieden we een ontwikkelingsperspectief op leiderschap vanuit het vijfde niveau van het Double Healix model. We gaan in op de cycli van verschillende bedrijven, van een startups of van grotere organisaties. We behandelen de 12 fasen in een organisatiecyclus, de 12 belangrijkste gebieden van aandacht en de 6 meest voorkomende spanningsvelden in organisaties. We tonen voorbeelden zoals Semco (Ricardo Semler), Apple, Tesla of Tony Chocolonely. We leggen linken met uw eigen organisatie. Desgewenst kunnen we ook aandacht besteden aan het zesde niveau van leiderschap (transcendent en paradoxaal leiderschap) en beleid dat we onderscheiden.

13. De macht van humor
In deze lezing wordt aan de hand van hilarische voorbeelden besproken waarom humor zo’n geducht wapen is en op welke manier het in de politiek, het werkleven en in relaties zo krachtig kan worden aangewend. We tonen fragmenten waar humor gebruikt wordt om een crisis te bezweren, een tegenspeler buitenspel te zetten, nieuwe werkelijkheden te ontsluiten en mensen gelukkiger te maken.

14. De wetten van de macht en het belang van duurzaam leiderschap
Als mensen macht verwerven, ondergaan ze vaak een verandering. Macht heeft de neiging te willen groeien en om op zich duurzaam te willen worden. Maar duurzame macht kan vernietigende werking hebben op een samenleving of organisatie. Daarom lijkt het streven naar een duurzame samenleving haaks te staan op het streven naar duurzame macht. In die opvatting staan machtgericht en duurzaam leiderschap tegenover elkaar. Het zijn spelvormen met verschillende regels en verschillende doelen. Toch is het van groot belang om beide spelvormen te beheersen.

15. Culturele verschillen – een essentiële bijkomstigheid
Aan de hand van de belangrijkste dimensies kijken we naar verschillen in menselijk gedrag en hoe dit invloed heeft op onder meer de benodigde leiderschapstijlen. We organiseren hierover ook studiedagen in ons eigen bioscoopzaaltje van De Plannensmederij.

16. Militair leiderschap: metafoor en realiteit
Militair leiderschap is een perfecte metafoor voor het omgaan met een strikte hiërarchie en het werken onder hoge druk.

17. Leiderschap in The West Wing
Nog nooit is een televisieserie met zoveel Emmy awards bekroond als The West Wing. De serie volgt het beleid van de fictieve president Bartlet (gespeeld door Martin Sheen). Zijn staf bestaat uit een verzameling uiterst getalenteerde, toegewijde en op elkaar ingespeelde dienende leiders, die dagelijks de moeilijkste besluiten moeten nemen. Leiderschap en teamwork staan centraal.

18. Leiderschap is levenskunst
Leiderschap vraagt grote tussenmenselijke vaardigheden, maar ook strenge discipline, stressbestendigheid, positiviteit, visie en humor. Eigenlijk is goed leiderschap synoniem aan levenskunst. Deze stelling lichten we toe aan de hand van een serie filmfragmenten en levensfilosofieën. We proberen ook ervaarbaar te maken hoe levenskunst niet met een eenduidig recept valt aan te leren. Het is een tegenstrijdig en openbaar geheim dat telkens weer door iedereen op zijn of haar eigen wijze opnieuw ontdekt moet worden…

19. De scheppende gedachte: synchroniciteit en leiderschap
Het boeddhisme kent twee manieren waarop Karma kan worden opgelopen: de eerste is dat we door daadwerkelijk een handeling te verrichten inwerken op het netwerk van oorzaak en gevolg en de tweede is dat alleen al door het denken ingegrepen wordt. Met name voor leiders, leraren en opvoeders ziet het boeddhisme dat het onvermijdelijk is om de juiste gedachten te hebben. In deze lezing gaan we in op het belangwekkende verschijnsel van synchroniciteit.

20. Een filmavond met verdieping
Voor organisaties is het mogelijk om een gehele film te laten vertonen en deze ‘in depth’ te laten bespreken en aanvullen met fragmenten uit vergelijkbare situaties.

………………………………………………………………………………….

Double Healix adviseert bij het ontwerpen van Management Developmentprogramma’s voor grote organisaties zoals de Algemene Bestuursdienst van het ministerie van Binnenlandse Zaken, SHV-Gas, KPN, Ahold, Logica CMG, Deloitte, USG People en PostNL. Een van onze sterke kanten is het kunnen vertalen van spanningsvelden in constructieve paradoxen. Ook wordt ons Double Healix model door veel bedrijven gebruikt om de onderwerpen en fasen van de langere programma’s mee te structureren. Veel van de grote programma’s doen we in coproductie.

Back to Top