Klachtenprocedure

Klachtenprocedure bij door Double Healix georganiseerde (BTW-vrijgestelde) opleidingen

Double Healix Leadership Education and Development BV (Double Healix LEAD) streeft in haar Double Healix Opleidingen naar een uitstekende dienstverlening. Mocht u ondanks onze inspanningen niet tevreden zijn, dan horen wij dat graag van u!
Een gesprek met de betrokken opleider(s) leidt meestal tot een bevredigende oplossing. Mocht dat niet het geval zijn dan kunt u een klacht indienen.
Met deze procedure willen wij benadrukken dat wij veel waarde hechten aan een goede relatie met u als klant. Uw klacht nemen wij altijd serieus en zien wij als kans om onze dienstverlening te verbeteren.

1. Definities

1.1. Klacht
Elke schriftelijke uiting van ontevredenheid van een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

1.2. Klant
Een deelnemer aan een Double Healix Opleiding die van BTW is vrijgesteld.

2. Indienen van een klacht

U kunt uw klacht schriftelijk indienen. Om uw klacht zo snel mogelijk te kunnen beoordelen vragen wij van u in ieder geval de volgende zaken in uw schrijven op te nemen:
– uw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en emailadres
– de datum waarop u uw schrijven verstuurt
– een heldere beschrijving van uw klacht
– eventuele voorgaande correspondentie en relevante kopieën van documenten die uw klacht verduidelijken
Hoe meer relevante informatie u verstrekt, hoe beter wij in staat zijn uw klacht te beoordelen. Uw klacht kunt u sturen naar:

Double Healix LEAD
Afdeling btw-vrijgestelde opleidingen
t.a.v. S. Mastenbroek
Hospeslaan 64
2015 GL Haarlem

3. Behandeling van uw klacht

Binnen twee weken na ontvangst van uw klacht ontvangt u een schriftelijke ontvangstbevestiging. Met deze bevestiging wordt u geïnformeerd bij wie uw klacht in behandeling is en over de periode waarbinnen u een inhoudelijke reactie kunt verwachten. Wij streven ernaar dit binnen 15 werkdagen te doen. Mocht blijken dat dit niet haalbaar is, dan laten we u dat binnen een week (na de datum die in de eerder genoemde brief is aangegeven) schriftelijk weten, met uitleg over de vertraging. U kunt erop rekenen dat uw klacht zo objectief mogelijk wordt beoordeeld. Degene die uw klacht behandelt, kan u tijdens de beoordeling vragen om extra informatie.
Mocht u niet binnen twee weken een ontvangstbevestiging van uw klacht hebben ontvangen, dan vragen wij u telefonisch contact met ons op te nemen (023-5443345 en/of 06-51534180).

4. Externe evaluator

Wij doen er alles aan om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. Dan bestaat de mogelijkheid een beroepsprocedure te starten onder auspiciën van de heer Jacques Mulders. Hij is voormalig directeur Algemene Bestuursdienst. Hij kent Double Healix goed, is een nestor in Management Development opleidingen en staat boven de partijen. Hij is op geen enkele wijze afhankelijk van onze organisatie.
Er kan pas een beroep op deze externe procedure worden gedaan als de interne klachtenprocedure bij Double Healix LEAD is doorlopen zonder dat dit tot een oplossing heeft geleid.
Het oordeel van de heer Mulders is bindend voor Double Healix LEAD. Mogelijke consequenties worden binnen een termijn van vier weken afgehandeld.

5. Beheer

Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, worden tot minstens één jaar nadat de klacht is afgehandeld zorgvuldig bewaard. Klachten worden te allen tijde strikt vertrouwelijk behandeld.

Back to Top