Vervolg over Upcycling van Leiderschap


DE TWAALF FASEN VAN DE DOUBLE HEALIX

Hiernaast staat het schema waar het Double Healix model op is gebaseerd. Het is een verdieping van De reis van de Held(in) van Joseph Campbell en beschrijft de voorbereiding, de oproep, de weerstand tegen verandering, het vinden van een mentor en het voorbereiden op de selectiedrempel. Na de sterfase begint de held(in) te aarden en start de tweede helft van de reis die door tegenslag, verraad en verdere beproevingen leidt tot het ultieme offer en de wederopstanding. Uiteindelijk ontwikkelt de held of de leider een genezende kracht en verrijkt daarmee de samenleving. Deze cirkel passen we toe op de verschillende niveaus van de menselijke ontwikkeling en leiderschap.

INHOUD VAN DE TRAINING
De vijf dagen van de opleiding worden gekenmerkt door een grote rijkdom aan beelden uit speelfilms, televisieseries en documentaires. Deze worden gebruikt om ervaarbaar te maken hoe het grote menselijke verhaal alle ingrediënten bevat die we nodig hebben om leiderschap op verschillende niveaus van leiderschapsontwikkeling te begrijpen. De stijl van lesgeven is licht en diep tegelijk. De trainers verstaan de kunst om de dialoog met de deelnemers beweeglijk en speels te begeleiden zodat iedereen ruimte voelt zonder dat stagnatie optreedt. Er zal met name worden gewerkt met de belangrijkste spanningsvelden in persoonlijke ontwikkeling, relaties, teams en organisaties. Deze spanningsvelden hebben een grote scheppingskracht. Ze zullen eerst in het algemeen worden behandeld en vervolgens op een steeds hoger niveau van complexiteit. Op die manier wordt goed ervaarbaar en hanteerbaar hoe menselijke thema’s en spanningsvelden via upcycling steeds hoger terugkeren.
De eerste dag is gewijd aan het overzicht van de narratieve psychologie die ten grondslag ligt aan de twaalf fasen van de Reis van de Held van Joseph Campbell. Vervolgens worden de verschillende niveaus van leiderschapsontwikkeling behandeld binnen het kader het Double Healix model met de belangrijkste spanningsvelden. Aan het eind van de eerste dag kunnen de deelnemers zelf de structuur herkennen die achter grote verhalen, speeches en speelfilms verborgen ligt en kunnen ze in de tijd tussen de eerste en tweede cursusdag gaan oefenen met het construeren van eigen verhalen en het analyseren van de eigen organisatie en de eigen ontwikkeling.
De tweede dag is gewijd aan het zogenaamde Machtskruis. Dit begrip omvat de belangrijkste dimensies van leiderschap: het horizontale engageren/verbinden met als polen het actief zenden en verkopen van ideeën en het passief ontvangen en luisteren naar ideeën en adviezen. Deze horizontale as vertegenwoordigt de gelijkwaardigheid tussen mensen en partijen en kan enerzijds leiden tot competitie en anderzijds tot samenwerking. Het tweede continuüm is de verticale as die bestaat uit enerzijds het top-down uitoefenen van macht, het stellen van eisen, criteria en deadlines en anderzijds het bottom-up rebelleren, verdedigen van het rechtvaardigheidsgevoel en het bewaken van integriteit. Het Machtskruis zal worden vergeleken met de verschillende verwante toepassingen in concepten als Machtsafstand en de Roos van Leary. We zullen toepassingen behandelen vanuit de opvoeding van kinderen, samenwerking in teams en het leidinggeven aan organisaties en landen. Het Machtskruis is opgebouwd uit vier belangrijke waarden of kardinale deugden: daadkracht (Fortitudo), geduld (Temperantia), voorzichtigheid (Prudentia) en rechtvaardigheid (Justitia). Van elk van deze principes zullen we dus telkens de transformatie illustreren van opvoeding naar teamleiderschap naar organisatiestrategie naar internationaal beleid (upcycling van leiderschap, dus).
De derde dag staat in het teken van het Mentorkruis dat bestaat uit de spanningsvelden tussen Chaos (onbewuste intuïtie) en Orde (bewuste planning), en Divergentie (creatief brainstormen, leren, fantaseren, associëren) en Convergentie (focussen, concretiseren, visie formuleren). Het Mentor-kruis is goed toepasbaar bij het in kaart brengen van aspecten van opvoeding (vertrouwen ontwikkelen, cognitief leren, emotioneel leren, identiteit opbouwen) en als visualisatie van project- en strategie-ontwikkeling (dromen, fantaseren, plannen, visie aanscherpen) tot en met het in beeld brengen van een multiculturele samenleving (migratiecycli, diversiteit, regels, samenbindende waarden).
De vierde trainingsdag staat in het teken van het Substantiekruis dat bestaat uit de spanningsvelden Opbouw (van conditie, harmonie en veerkracht) tegenover Afbraak (van informatie, van zekerheden en zelfs van hele maatschappelijke systemen), en Centrum (ik-ontwikkeling, klein eigenbelang, passie) tegenover Omgeving (gemeenschapsontwikkeling, verlicht eigenbelang, compassie). Op persoonlijk niveau gaat het over de spanning tussen gezondheid en intensiteit, tussen zelfontwikkeling en dienen. Op leiderschapsniveau gaat het over groei en krimp, branding en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Op beleidsniveau gaat het over de vraag hoe we veerkracht in overeenstemming brengen met bezuiniging, en individualisme op creatieve spanning kunnen zetten met gemeenschapsgevoel en ecologisch bewustzijn.
De laatste dag wordt besteed aan verdieping van enkele onderdelen uit voorgaande dagen, verdere oefening en afronding.
Tijdens alle dagen zullen we beelden en ideeën uitwisselen die betrekking hebben op de transitie naar wat wij een Ecologie van Betekenis noemen (met als kenmerken waardecreatie boven winstmaximalisatie, toegangseconomie boven consumptie-economie, verlichting van werk/werk-zoeken, en het vieren van de spelende mens).

De daadwerkelijke inhoud van de dagen zal variëren naar de inspiraties, de thema’s en de wensen die ter plekke opkomen bij trainer en deelnemersgroep.


MANFRED VAN DOORN

Screen Shot 2016-02-11 at 11.14.43Puttend uit zijn grote ervaring als psychotherapeut en leiderschapstrainer begeleidt Manfred van Doorn vele leiders en high potentials, zowel nationaal als internationaal. Ook begeleidt hij op locaal niveau bottom-up initiatieven voor een duurzame maatschappij. Hij is een veel gevraagd spreker op internationale podia, een groot filmkenner en auteur van meerdere omvangrijke boeken. Zijn meest recente werken zijn Het Wiel Opnieuw Uitvinden – cycli en niveaus van leiderschap en This is the And. De toekomst voor beginners. Dit laatste boek schreef hij in samenwerking met zijn zoon Victor van Doorn. Recentelijk schreef Manfred in samenwerking met Brechje de Koning het boek Zin in Opvoeden, waarin hij het verband legt tussen basisbehoeften, deugden en duurzaamheid. Verder werkt Manfred aan MovieLearning, een nieuwe digitale leeromgeving voor leiderschapsontwikkeling met behulp van inspirerende filmfragmenten.

ELSEMIEK MEIJS

foto elsemiek meijs 2Na haar studie informatica raakte Elsemiek steeds meer gefascineerd door het fenomeen Brand Essence: “Discover who you are, know where you are going, and live it every day”. Ze ontdekte storytelling als effectief middel om mensen in beweging te krijgen. In 2012 is ze daarom gestopt met zelf leiding te geven en is gecertificeerd MMS Coach geworden. Sindsdien is ze coach en trainer op het gebied van menselijke ontwikkeling, leiderschap en verbinding binnen organisaties. Ze helpt mensen om de essentie van zichzelf of hun ideeën naar boven te halen, en om anderen met zich te verbinden. Elsemiek helpt het liefst mensen die echt willen doordringen tot hun klanten of collega’s. Mensen en organisaties die ook betekenis willen geven. Omdat het er wat haar betreft niet om gaat anderen alleen op korte termijn iets voor je te laten doen, maar om duurzaam waarde met elkaar te creëren. Sinds ze in 2014 met Double Healix in aanraking kwam, is er een nieuwe wereld van verhalen voor haar open gegaan. Ze werd gefascineerd door het universele verhaal van de mens én door de individuele verhalen van alle mensen. En ze kwam steeds meer in verbinding met haar eigen verhaal. In 2016 rondt ze haar certificering als Double Healix trainer af.

Back to Top